Consell Escolar

ConsellEscolar

El Consell Escolar del Centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació de les activitats. 


Funcions del Consell Escolar:

» Aprovar el Projecte Educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

» Aprovar la Programació General Anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

» Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

» Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.

» Aprovar la carta de compromís educatiu.

» Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

» Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.

» Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora en el marc del que estableix el intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

» Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

» Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.

» Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

» Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Composició del Consell Escolar:

Director, president: Sergio Prieto Rodríguez

Cap d'Estudis: Gisela Alcázar Miró

Una representant de l'Ajuntament: Carmen Méndez Bota

Cinc mestres elegits pel claustre de professors/es: Isabel Fontcuberta Garcia, Gemma Pariente Rodon,Elisa Lecina Barrachina, Meritxell Vilalta Fabián, Ana Elvira Sánchez Moreno.

Cinc pares/mares d'alumnes,  quatre dels/de les quals són membres electes del seu sector Laura Catena Fernández, Amparo Palacios Martínez, Anna Rosell Sagrera, Núria Ibars Raluy.  Una altra designada per l'AMPA: Andrés Céspedes Molina

Una representant del Personal d'Administració i Serveis del Centre: Aïda Pedra Gallardo.

La Secretariària del Centre, que hi actua de secretariària, amb veu i sense vot:  Patricia Fuentes Bayo