Programa de Generació Plurilingüe -GEP

Aquest curs 2018-2019 la nostra escola s’ha afegit al programa d’innovació pedagògica “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”. En aquest programa hi participen diversos centres de tota Catalunya i la durada d’aquest és de tres cursos.

Els objectius generals del programa són promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE); fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinaris en llengua estrangera, i oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular. A través del GEP també es vol reforçar el treball cooperatiu entre el professorat, fomentar la innovació educativa i promoure l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres educatius participants.

Els objectius específics del GEP per a aquest període són els següents:

  • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera
  • Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)
  • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
  • Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)

 

Enllaç al web del programa GEP: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/institucionals/gep/