Perfil del contractant

Divendres 28 de juny de 2019 a les 8.15h tindrà lloc  a la Sala de Juntes del Consorci d’Educació (5a planta) la lectura pública de les puntuacions totals del sobre B i es procedirà a l’obertura del sobre C.

 

Plec de clàusules administratives.

Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte de gestió del servei de menjador.

Memòria justificativa

Aclariment de l’annex 2 del Plec de clàusules administratives

A tenir en compte: Al punt K.2 de la pàgina 9, el total de la puntuació en compte de ser 74 és 76.

ACTA OBERTURA SOBRE A

ACTA VALORACIÓ SOBRE  B

PUNTUACIÓ DEFINITIVA  LICITACIÓ LES ACÀCIES

Puntuacio definitiva licitacio Les Acacies– PDF

Imforme final i proposta signat