Normes

» Entrades i sortides de l’escola

L’entrada al recinte escolar es farà sempre per la porta gran del pati. És en aquesta porta on les pares o d’altres acompanyants deixaran els nens i les nenes per a que entrin sols/es ( amb l’excepció d’Ed. Infantil)

Preguem a les famílies que respectin aquesta norma per a un millor funcionament del centre. Les famílies no han de pujar a les aules a l’hora d’entrada i/o sortida.

Qualsevol avís que hagin de donar als/a les mestres es farà a l’agenda.

» Absències i retards

Qualsevol falta s’ha de comunicar per escrit i, si es produeixen absències o retards continuats sense justificar o injustificables, s’activa un protocol pel què es comunica a Serveis Socials les faltes. Això implica que es demanarà explicacions a les famílies i se’ls exigirà el compliment del deure de portar sempre i puntualment els seus fills/es a l’escola.

En el cas que un nen/a estigui malalt, la família ha d’avisar a l’escola des del primer dia i portar la corresponent justificació signada a l’agenda del nen/a.

Recordeu que l’assistència a l’escola és obligatòria i només és justificada l’absència per malaltia de l’alumne/a o una força major.

» Puntualitat

La porta es tancarà passats 5 minuts de l’hora d’entrada. La manca de puntualitat impedeix el normal inici de les classes a l’hora establerta.

Passada aquesta hora s’haurà de justificar el retard. Dels retards no justificats es portarà un registre i si s’acumulen s’actuarà d’acord amb les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.

Si  qualsevol dia una família preveu un retard esporàdic en la recollida del seu fill/a, ha d’avisar al centre abans de l’hora de sortida dels i les alumnes. El centre intentarà contactar amb les famílies que es retardin a l’hora de recollir els seus fills/es més enllà de l’hora normal de sortida i no hagin avisat d’aquest fet per veure les actuacions a realitzar. El Centre NO disposa d’un servei de guarderia pels retards a la recollida.

 

» Equip d’Educació Física, Psicomotricitat i Piscina

Educació Física

A 1r han de portar xandall, calçat esportiu, una tovalloleta petita i sabó.

De 2n a 6è han de portar xandall, calçat esportiu, tovalloleta petita, sabó i samarreta de recanvi.

Psicomotricitat

 P3, P4 i P5 han de portar xandall o roba còmoda i calçat esportiu cordat amb velcro.

Piscina

És obligatòria a Cicle Inicial i Superior. Han de portar el vestit de bany, gorra de bany, sabatilles de plàstic/goma i tovallola. Cal vestir xandall  o roba còmoda i amb calçat de velcro per facilitar la feina de vestir i desvestir (Cicle inicial).

› Bates

És obligatori a Educació Infantil i al Cicle Inicial. Totes les peces de roba que els nens i nenes porten a l’escola han d’anar ben marcades amb el nom. Les jaquetes i abrics han de portar una cinta cosida per penjar-les.

La roba dels nens/es d’ Infantil cal que sigui fàcil de posar i treure per tal que el nen/a ho pugui fer sol/a. No es poden portar pantalons amb “peto” ni amb cinturó.

Per evitar l’ús de carteres aparatoses i per comoditat dels mateixos nens/es, l’escola ha previst l’ús de la motxilla de roba a Infantil.

» Sortides

Cada curs  l’escola organitza sortides en tots els grups, tant de jornada completa com de mitja jornada. És fonamental l’assistència a les sortides ja que formen part de la programació del curs i dels aprenentatges que han d’assolir els nens/es.

A l’inici de curs , mitjançant el full d’autorització que surt a l’agenda, signada pels pares, s’autoritzen totes les sortides que l’escola organitza durant el curs escolar.

El pagament de les sortides és anual. S’informa a les famílies del contingut de les sortides: lloc, mitjà de transport, preu, activitats,… en la reunió d’inici de curs i,  quan faltin pocs dies per a la realització d’una determinada sortida, es recorda la proximitat d’aquesta.

Si durant el curs es veiés la conveniència de fer-ne alguna altra que no hagués estat programada a principi del curs, s’hauria de pagar a part pocs dies abans de la seva realització.

Es recomana que, a les sortides, els nens i les nenes portin el xandall i la samarreta de l’escola. Això facilita als mestres localitzar més fàcilment als nens/es en el cas de coincidir amb grups d’altres escoles.

» Medicaments

Segons la normativa vigent el personal de l’escola no està autoritzat a donar cap tipus de medicació a l’alumnat. Només en cas que sigui del tot impossible fer-ho fora de l’horari escolar, s’administrarà la medicació  si la família adjunta, a la seva petició signada a l’agenda, la recepta o informe mèdic.

» Joguines i altres objectes

No està permès portar a l’escola joguines ni estris de cap mena que no siguin imprescindibles per al treball de classe (aparells electrònics, telèfons mòbils,…). En el cas de que algun/a nen/a en portés, l’escola no se’n fa responsable en cas de pèrdua, deteriorament,…

» Comunicació amb la família

 Entrevistes

És convenient concertar-les amb els/les mestres mitjançant l’agenda escolar dels alumnes.

Es recomana l’assistència del pare i la mare sempre que sigui possible.

 Reunions

Se’n fa una a l’inici i al final de cada curs. És important assistir-hi per tenir una bona informació del funcionament de l’escola.

 Circulars i notificacions

L’escola envia informacions generals per mitjà del correu electrònic. És per això que és important consultar el vostre correu habitualment.

És molt important que els pares i les mares llegiu totes les informacions que us arriben de l’escola.

Si alguna família no disposa de correu electrònic es donarà la circular en paper a l’alumne.

  Notes a les agendes

Sempre que trobeu una nota escrita a l’agenda pel tutor/a, altres mestres, direcció, monitors/es de menjador, etc. cal que la signeu. D’aquesta manera tindrem constància que l’heu llegida.

» Informes d’avaluació

A Educació Infantil es lliuren dos informes: el primer en el mes de febrer i el segon a l’acabament del curs.

A Educació Primària es lliura un informe al final de cada trimestre.