Menjador

Benvolgudes famílies;

Ens adrecem a vosaltres amb la finalitat de facilitar-vos informació sobre el menjador escolar del proper curs 2018-19.

El servei de menjador és un espai educatiu integrat en el projecte d’escola. Es treballa amb els alumnes l’educació alimentària i els hàbits d’higiene i socialització. També s’ofereix un espai de descans i d’activitats lúdiques.

Inscripció i mensualitats

 • El menjador escolar començarà a funcionar el mateix dia d’inici de les classes, és a dir, el dimecres dia 12 de setembre, amb l’única excepció dels P3 que no es quedaran al menjador fins el dilluns 17de setembre.
 • Els pares / mares interessats que el seu fill/a pugui utilitzar aquest servei de forma continuada, hauran de comunicar-ho al centre complimentant la fitxa d’inscripció i presentant-la abans del 14 de juliol o a l’inici del mes del setembre, coma màxim el dimecres dia 6.
 • Poden ser comensals tots els alumnes que pertanyen al centre, sempre que no siguin deutors del menjador escolar de cursos passats.
 • El preu del menjador escolar per als comensals fixes serà de 6 euros diaris i el dels comensals esporàdics serà de 6.80 euros. Els esporàdics hauran de pagar el tiquet a la persona responsable del menjador el mateix dia o l’anterior si la família ja ho té previst.
 • Els comensals fixes pagaran la mensualitat amb rebut domiciliat a través de la seva entitat bancària a dia 10 de cada mes. En cada rebut es pagarà la quantitat real de dies lectius del mes.
 • Les mensualitats de setembre i octubre es cobraran juntes a dia 10 d’octubre.
 • Els cobraments de rebuts domiciliats que són retornats per l’entitat bancària (dades bancàries mal donades, saldo insuficient, etc…) tindran el recàrrec que estableixi l’entitat bancària. Aquest recàrrec s’haurà de liquidar juntament amb l’import del rebut retornat amb la persona responsable del menjador.
 • Les baixes en el servei s’han de comunicar abans de finalitzar el mes en el que encara es fa ús del servei. Si no és així, les despeses per devolucions i comissions bancàries per l’elaboració del rebut, aniran a càrrec de la família.
 • Es retornarà a les famílies el preu corresponent a la part d’àpat dels dies d’absència al servei de menjador a partir del 2n dia consecutiu.
 • Els dies que els comensals fixes vagin d’excursió se’ls farà un pic-nic.

 Dietes especials

 • Si algun alumne necessita una dieta alimentària específica, cal que ho indiqui a la fitxa d’inscripció i adjunti un document mèdic que així ho aconselli.
 • Si un nen o una nena necessita fer dieta de manera puntual, s’ha de comunicar mitjançant l’agenda al tutor/a o a la persona responsable del menjador.

Què cal portar?

 • Els alumnes d’Educació Infantil portaran un tovalló de roba marcat amb el nom que es donarà per rentar cada dia.
 • P3 : Hauran de portar un llençol per fer la migdiada, també marcat amb el nom.

Informes

 • P3: Porten un informe diari
 • P4: Un cop a la setmana
 • De P5 a 6è: Un cop al trimestre.

Demanem a les famílies la màxima col·laboració en el compliment de les normes i el seguiment de l’aprofitament del servei per part dels seus fills/es.

Estem a la vostra disposició en la següent adreça electrònica: menjadorlesacacies@gmail.com

 

Fitxa d’inscripció
Aquesta és la fitxa d’inscripció del menjador que haureu de lliurar a l’escola Fitxa Inscripció menjador 18-19

 

Projecte del Menjador

Podeu consultar el projecte del Menjador de la nostra escola.

projecte menjador 2015-16